Ciarka....

34 teksty – auto­rem jest Ciar­ka.....

W do­mu wy­pełnionym miłością to i suchy chleb sma­kuje wykwintnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2016, 04:00

Bóg stworzył ko­bietę, a diabeł to wy­korzys­tał na swoją korzyść. 

myśl • 28 sierpnia 2016, 03:56

Cza­sami słowo „przep­raszam” jest naj­trud­niej­szym słowem, które nie pot­ra­fimy wypowiedzieć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2016, 03:53

Gdy ko­goś kochasz nic in­ne­go nie ma dla ciebie znaczenia. 

myśl • 28 sierpnia 2016, 02:35

Wy­rozu­miałość w dzi­siej­szych cza­sach to po pros­tu rzad­ka choroba 

anegdota • 23 sierpnia 2016, 14:00

W życiu trze­ba być cier­pli­wy, gdyż wszys­tko przychodzi do nas w od­po­wied­nim czasie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2016, 13:58

Pa­miętaj o tym, że to ty jes­teś od­po­wie­dzial­ny za wszyt­ko co po­wiesz i zro­bisz nikt inny. 

myśl • 23 sierpnia 2016, 13:55

Kto de­mora­lizuję ludzi nie po­siada włas­nej moralności. 

myśl • 23 sierpnia 2016, 13:52

Kto ba­wi się czyimś ser­cem nie ma włas­ne­go serca. 

myśl • 23 sierpnia 2016, 13:48

Gdy nie masz nic cieka­wego do po­wie­dze­nia po pros­tu milcz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 sierpnia 2016, 02:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 września 2016, 17:18Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami słowo „przep­raszam” jest [...]

30 sierpnia 2016, 02:59Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Gdy ko­goś kochasz nic [...]

29 sierpnia 2016, 20:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy ko­goś kochasz nic [...]

29 sierpnia 2016, 20:54danioł sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

28 sierpnia 2016, 20:45Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

28 sierpnia 2016, 11:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

25 sierpnia 2016, 02:35Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

25 sierpnia 2016, 02:33Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]

24 sierpnia 2016, 22:21Cris sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]

24 sierpnia 2016, 08:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]